A KizmanTravel.com
csoport tagja

My status
Szálláskeresés
Úticél:
Érkezési dátum:
Távozási dátum:
Nem tudom érkezésem / távozásom dátumát

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek


Felhasználási Feltételek

 

Jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: FF) a Mantequilla Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.netszallas.hu webáruház (továbbiakban: Honlap) szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogainak és kötelezettségeinek körét szabályozza.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Mantequilla Kft.

Székhely és levelezési cím: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A.

Telefonszáma: 0670/386 7622

E-mail cím: info@netszallas.hu

Cégjegyzékszám: 10-09-035795

Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 25578230-1-10

Képviseli: Dr. Bánkutiné Bori Nóra

 

Üzemeltető adatai:

Név: Mantequilla Kft.

Székhely és levelezési cím: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A.

Telefonszáma: 0670/386 7622

E-mail cím: info@netszallas.hu

Cégjegyzékszám: 10-09-035795

Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 25578230-1-10

Képviseli: Dr. Bánkutiné Bori Nóra

 

Ügyfélszolgálat adatai:

E-mail cím: admin@netszallas.hu; info@netszallas.hu

Telefonszám: +36 70 / 386 7622; +36 30 / 634 1582

Időpont: munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között

 

  1. 1.     Értelmező rész

1.1.  Az FF-ben foglaltak fogalmak az alábbiakat jelenti:

¨     Netszallas.hu (weboldal (ak) vagy Honlap(ok)): internetes szállásfoglalási rendszere és társult oldalai: mindenkori internetes oldalak összessége, amelyekkel a netszallas.hu önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, amelyek segítségével a Szolgáltatást nyújtja.

¨     Partner: szálláshely(ek) időszakos bérbeadására a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személy, aki szerződéses viszonyban van a Weboldallal.

¨     Szolgáltatás: a Weboldalon szállásfoglalási rendszer, melynek segítségével a Partner által kínált szálláshelyek szolgáltatás, amelyek elérhetőek és igénybe vehetőek a Felhasználók számára.

¨     Felhasználó: A Weboldal azon látogatója, aki a szolgáltatást használni kívánja.

 

  1. 2.     FF HATÁLYA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1.  Az FF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus értékesítési felületen történik. Kérjük, a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A Honlaphoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a Honlap bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata ingyenes a Felhasználóknak, a Honlapon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen FF rendelkezései irányadók, amelyeket Ön a Honlap használatával elfogad. Jelen Honlap használatával ezen Megállapodás Ön és a Mantequilla Kft. között jött létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) illetve a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

2.2.  A Honlap látogatás a Felhasználó, amennyiben a szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor a Honlap használata során az FF-et elfogadja, úgy azzal kijelenti, hogy a szerződési feltételeket megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

2.3.  A Honlap használatához regisztráció nem szükséges.

2.4.  A felek közötti szerződés nyelve magyar.

2.5.  A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.

2.6.  A Szolgáltató a Felhasználói igények kiszolgálása érdekében Felhasználószolgálatot vezet, melyet e-mailben (admin@netszallas.hu; info@netszallas.hu) vagy telefonon (+36 70 / 386 7622; +36 30 / 634 1582) érhet el a Felhasználó a mindenkori nyitvatartási időben (munkanapokon 8-16 óráig). A Szolgáltató személyes Felhasználófogadásra alkalmas helyiséget nem tart fenn.

2.7.  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen FF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Ezen egyoldalú módosításról a Honlapon tájékoztatást ad.

2.8.  Jelen FF hatályba lépésének napja az FF Honlapon való közzététele: ……………... A Szolgáltató a módosításokat is elérhetővé teszi a Honlapon a hatályba lépés dátumával együtt.

2.9.  A Szolgáltató a Felhasználó és a Partner közötti jogviszonynak nem alanya.

 

  1. 3.     Szolgáltató a Partner hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb Partnerek hirdetéseinek elhelyezésére. A Partner részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik, akár link útján is. A Felhasználók által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

 

  1. 4.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1.  A Partner a netszallas.hu oldalon megjelölt szolgáltatásokra jelentkezhet és értékesítheti.

4.2.  A Honlap használathoz szükséges Adminisztrációs Felület biztosítását szavatolja az Üzemeltető. A Rendszerben a szálláshelyre vonatkozó információk (Ajánlat) jelennek meg, és biztosítja a szálláshely foglalhatóságát.

4.3.  Egyéb szolgáltatásokhoz (mint pl hirdetési felület használata) külön megrendelés szükséges.

 

  1. 5.     REGISZTRÁCIÓ

5.1.  Jelen FF tekintetében lehet a Partner lehet:

¨     magánszemély;

¨     társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság);

¨     civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.)

mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

5.2.   A regisztrációhoz megkért adatok (szálláshely neve, típusa, kategóriája, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, település, kerület, számlázási név, adminisztrációs felület nyelve, pénzem) megadása mellett lehet használni.

5.3.  A regisztrációra a Főoldalon megtalálható Regisztráció menüpontban elérhető adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során kizárólag azokat az adatokat kérjük el, amelyek a Honlap használatához elengedhetetlenül szükségesek.

5.4.  A Honlapon történő regisztrációjával kijelenti a Partner, hogy jelen FF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és maradéktalanul elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.5.  A Partner felel azért, hogy a Partner az adatait pontosan adja meg, a Szolgáltató kizárja a felelősségét a Partner által tévesen megadott adatokra visszavezethető hibákért, továbbá azért mert a Felhasználó elektronikus levelező fiókja esetleges leveleit a kéretlen mappába továbbítja. A Partner felelőssége, hogy a regisztráció során a fiókja megfelelő védelmét jelentő jelszóval lássa el. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amely abból adódik, hogy a Felhasználó kiadja más számára a Felhasználói jelszavát, illetve az ő tevékenységére visszavezethető okokból azt feltörik. A Partner a Személyes bejelentkezési adatok (vagy amely nevet választanak névnek) bármikor módosíthatja adatait.

 

  1. 6.     REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

6.1.  Partner a regisztrációja törlésére bármikor jogosult az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenet útján. A Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről az üzenet megérkezését követően. A törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből az Partner adatai. Az adatok visszaállítására többé nincs mód az eltávolítás (törlés) után.

6.2.  Kizárólag a Partner a felelős Felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért. Az Felhasználó, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztrációjához kötött jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a jogosulatlan harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles értesíteni a Szolgáltatót a jelszó módosítása mellett.

6.3.  Partner vállalja a regisztrációval érintett, közölt személyes adatok szükség szerinti frissítését, hogy azok aktuálisan teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek

 

  1. 7.     DÍJAK, FIZETÉSI HATÁRIDŐK

7.1.  A Honlapon nyújtott szolgáltatások regisztrációt követően lehetnek ingyenesek, és visszterhesek.

7.2.  A kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Partner használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Partner köteles a Szolgáltató által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt a Szolgáltató felhívására haladéktalanul visszafizetni.

7.3.  Szolgáltató a Partner felé a megrendelt és a Megállapodáson feltüntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Felhasználó köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Partner a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

7.4.  A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltetőnek joga van kikapcsolni rendszeréből Felhasználó hirdetéseit.

7.5.  Partner az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet.

7.6.  Az e-mailben történő közlést felek elfogadják.

7.7.  Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható.

7.8.  Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult a díjakban amennyiben:

¨     az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

¨     a jogszabályi környezet megváltozása,

¨     az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

¨     vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

7.9.  A hirdetési díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben a Partner ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 

  1. 8.     ÜZEMELTETŐ/SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

8.1.  A www.netszallas.hu oldalra feltöltött tartalom tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása a Partner saját kockázata és felelőssége.

8.2.  Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

8.3.  Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

8.4.  Partner által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Partner tartozik felelősséggel.

8.5.  Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Partner kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél és Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

8.6.  Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető és Szolgáltató a megrendelt hirdetéseket a Netszállás Facebook oldalán a szerződés időtartama alatt bármikor megjelenítse.

8.7.  Az internet sajátságos jellemzőiből fakadó körülmények, következmények (továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb meghibásodások, károk stb.) miatt nem vállal felelősséget az Üzemeltető, kártérítési kötelezettség nem terheli.

8.8.  Üzemeltető a technikai tudása és jelenlegi állás alapján mindent megtesz, hogy funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét garantálja. Minden esetben az oldal használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

 

  1. 9.     HIRDETÉSEK TÖRLÉSE, KORLÁTOZÁSA

9.1.  Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

9.2.  Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

9.3.  Partner nem ingatlanhirdetést helyez el.

9.4.  Partner a szállásról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

9.5.  Partner a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

9.6.  A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

9.7.  A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

9.8.  Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben az Felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

10.  FELELŐSSÉG

10.1.         Szolgáltató egyértelműen kizárja felelősségét azért, hogy a Honlap használatában hiba keletkezik a telefon-, internethálózat, a Honlapot kiszolgáló szerverek, számítógépes rendszerek meghibásodása miatt, vagy, hogy a Honlap elérésében akadály keletkezik Partner használati túlzsúfoltságból.

10.2.        A Partner ismeretében van annak, hogy a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

10.3.        Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet a Honlap biztonságára, mind az adatok kezelése, mind a Honlap használata során a Felhasználók biztonságos vásárlásának biztosítása során. Ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap megjelenését szüneteltesse vagy bármilyen módon korlátozza abban az esetben, ha a szolgáltatás biztonsága érdekében, vagy valamely akadály elhárítása érdekében az szükséges.

10.4.         A Honlap egyes tartományai olyan kapcsolódási pontokat, azaz linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók által üzemeltetett Honlapokra vezetnek. Ezen Honlapok tartalmáért nem vállal a Szolgáltató felelősséget.

10.5.        A Felhasználók Honlapon kifejtett esetleges megnyilvánulásait ellenőrizheti a Szolgáltató, és ennek során amennyiben úgy dönt, hogy az adott Felhasználó tevékenysége jogszabályt vagy erkölcsöt sért, úgy jogosult a Felhasználó részéről a regisztrációt törölni. Ebben az esetben nem vállal semminemű felelősséget, amely a törléssel merült fel. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét a Felhasználói által a Honlapon kifejtett tevékenységéért.

10.6.          A Szolgáltató a tevékenységét Magyarország területén látja el, ezért magyar joghatóságot köt ki a regisztráció és a vásárlás esetére. Kizár mindennemű olyan igényt, ami amiatt merül fel, hogy a Felhasználó más országból kívánja igénybe venni a Honlap szolgáltatásait, illetve a vásárlást, és ebből a Felhasználót kár éri.

 

11.  Felhasználó jogai (Foglalás, Ajánlatkérés)

11.1.         A Felhasználó az alábbi esetekben tudja használni a Weboldalt:

¨       ajánlat kérés a kiválasztott szállásadónál

¨       foglalás készítése a kiválasztott szállásadónál.

11.2.         Ajánlat kérés esetén: A Felhasználó a kiválasztott szállásadónál tud érdeklődni az általa kívánt szállás típusról, időpontonról, illetve tud olyan egyéb opciókról tájékoztatást kérni a szállásadótól olyan lehetőségekről, amelyek nem szereplenek a Honlapon.

11.3.         Foglalás esetén: A Partner, az általa üzemeltetett szálláshely vonatkozásában valós idejű foglalási rendszert alkalmaz. A Felhasználó a Partner által alkalmazott és vezetett valós idejű foglalási rendszerében feltüntetett szabad helyre vonatkozóan küldhet foglalást, amely esetben a foglalás automatikusan elfogadásra kerül egy válaszüzenet formájában. A válaszüzenettel a Felhasználó és a Partner között létrejön a szerződés 24 órán belül. Ellenkező esetben a foglalás nem jön létre.

 

12.  Nyereményjáték

12.1.         A netszallas.hu jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával összefüggésben "Nyereményjátékot", vagy „Akciót” szervezzen. Erről a netszallas.hu és a Partner külön vagy kiegészítő megállapodást köthet, úgynevezett utalványokat vagy vouchereket sorsolhat ki a résztvevők között.

12.2.         A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy utalványok bevezetésének időpontját egyoldalúan határozza meg. Az utalványok bevezetéséről a Szolgáltató megfelelően tájékoztatja a Partnert. Az utalványok adott névértékű pénzhelyettesítő eszközök, amelyek az érvényességi idejük alatt a szállásfoglalási rendszerben történő foglalások útján a Partner és a Vendég között létrejövő szerződéses szolgáltatások részben, vagy egészben történő kiegyenlítésére szolgálnak.

12.3.         Egyéb információ a nyereményjátékról, a feltételekről és az ehhez kapcsolódó tudnivalók a nyereményjáték meghirdetésekor kerül kiírásra a Weboldalon.

 

13.  SZERZŐI JOGOK

13.1.         A Honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, vagyis mind a szolgáltató által megjelenített tartalom, mind a szolgáltató által forgalmazott termékek gyártója, illetve forgalmazója által előállított tartalom (mely magában foglalja a képeket, formai elemeket, egyéb jeleket, termékleírásokat) jogtalan felhasználása tilos. Tilos a Honlap bármely elemét részben vagy egészben másolni, áthelyezni, tárolni, módosítani. Partner kifejezetten elfogadja a tényt, hogy amennyiben a Honlapon hozzászólást ír, értékelést ad, és az a Honlap tartalmává válik, úgy a Szolgáltatóval szemben szerzői jogi igényt nem támaszthat.

13.2.         A Honlapon található bármely tartalom csak otthoni, magáncélú felhasználása engedélyezett. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ha más Honlapokon vagy egyéb írott formában kívánja valaki felhasználni a Honlapon található tartalom bármelyikét.

13.3.         A Honlapon található tartalom magában foglalja valamennyi grafikai elemet, védjegyet, képet, videót, szöveget, multimédiás tartalmat.

 

14.  JOGÉRVÉNYESÍTÉS

14.1.                Panaszügyintézés

¨         A Partner és a Felhasználó a fogyasztói kifogásait a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Központi cím: 3000 Hatvan, Madách u. 10/A.

Telefonos Felhasználószolgálat nyitvatartás: 8-16 óra hétfőtől péntekig

Telefonszám:+36 70 / 386 7622; +36 30 / 634 1582

Kapcsolattartó személy: Dr. Bánkutiné Bori Nóra

E-mail: info@netszallas.hu

14.2.        Az Felhasználó a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.3.         A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy az Felhasználó/Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

14.4.        A visszakereshetőség érdekében a telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, mely számot a Szolgáltató az Felhasználóval/Partnerrel köteles közölni.

14.5.          Az írásbeli panasz a beérkezését követő harminc napon belül a Szolgáltató köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Felhasználóhoz/Partnerhez eljusson. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

14.6.        A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

15.  EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

15.1.         Amennyiben a Szolgáltató és a Partner, Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:

15.2.        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A Felhasználó fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

15.3.         Békéltető testület. Az Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Heves Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Telefonszám: 06-36- 416-660

 

16.  EGYEBEK

16.1.        A weboldalon a szállás hirdetéseit Partner helyezi el a portálon az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával.

16.2.         Üzemeltető részletes felvilágosítást ad a Partnernek az igénybe vehető kedvezményekről, akciókról írásos tájékoztató oldalakon keresztül vagy e-mailben hírlevelek útján.

16.3.         Üzemeltető törekszik a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására a weboldal rendelkezésre állásával. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

 

 

Hatvan, 2020-02-19.

Legkedveltebb úticélok